Mời nhập "Tên đăng nhập" và "Mật khẩu", sau đó nhấn nút "Đăng nhập"